Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ATHEA, s.r.o.


I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• Prevádzkovateľom ATHEA, s.r.o., IČO 34152369, so sídlom
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok 902 01,
• Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová
adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP
adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a
daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby.
2. Prevádzkovateľ e-shopu www.athea.sk, ako správca Osobných údajov, týmto
informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu
práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho
Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s
nasledujúcimi právnymi predpismi
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
"Nariadenie");
• zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikajúcou i nepodnikajúcou, ktorá nakupuje od
Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový
obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie
uvedeným dochádza k spracovávaniu Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou
produktov a/alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci jednania o
uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzavretou
zmluvou;
• za účelom/účelmi uvedenými nižšie v čl. II
6. E-shop nie je určený deťom menej ako 16 rokov starým. Osoba mladšia ako 16
rokov môže náš e-shop používať iba, ak k tomu udelí súhlas jej zákonný
zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné
nás o tejto skutočnosti informovať na athea@athea.sk
II. Účely a doby spracovania Osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na nasledovné účely:
a) Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
i. Osobné údaje budú spracovávané po dobu jednania o uzavretí zmluvy
medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy,
ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu;
ii. Marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie,
vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. Doba
spracovania: po dobu marketingovej akcie;
iii. Poskytnutie zľavy: prevádzkovateľ sa na svojich webových stránkach
môže zaviazať k poskytnutiu zľavy na prvý nákup. Pre poskytnutie zľavy
je nutné vyplniť e-mailovú adresu, ktorá bude použitá na identifikáciu
jednotlivých Účastníkov. Prevádzkovateľ spracováva tento osobný údaj
výhradne na účely poskytnutia zľavy (splnenie záväzku poskytnúť zľavu).
Prevádzkovateľ informuje subjekt údajov o skutočnosti, že po dobu 1 roka
bude evidovať e-mailovú adresu subjektu údajov, aby dokázal zistiť, či
nedošlo k opakovanému pokusu o čerpaniu zľavy. Ak teda subjekt údajov
požiada o zľavu, zľavu vyčerpá, následne zažiada o výmaz osobných
údajov, opakovane vyplní vo formulári na získanie zľavy svoju e-mailovú
adresu, Prevádzkovateľ Účastníkovi oznámi, že zľavu už nie je možné
čerpať).
b) Splnenie právnej povinnosti (najmä účtovnej, daňovej a archivačnej,
poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom):
i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia:
Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na
základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších
predpisov.
ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia,
poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ
je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné
údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie so zákazníkom po
dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
c) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom
chránených záujmov Prevádzkovateľa:
i. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4
roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú
je spor vedený (správca uchováva taktiež e-mailovú komunikáciu so
zákazníkom).
ii. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných
oznámení (plošných ponúk i individuálnych ponúk) v súlade s bodom 47
Nariadenia, v prípade, že Prevádzkovateľ získal podrobnosti
elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb
Účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú
objednávku zákazníka na našom e-shope.
iii. Zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za
účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na
vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania
osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
d) Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
i. Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie
všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu
adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
ii. Individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení
niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe.
Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia,
nakoľko nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu
individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto
prípade 3 roky.
iii. Zasielanie dotazníkov Heureka – overené zákazníkmi: zasielanie
dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb
zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných
prieskumov poskytuje osobné údaje v rozsahu emailová adresa tretej
strane – ďalšiemu správcovi – spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba
spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (tu je nutný
výslovný súhlas Účastníka).
iv. Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a
ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V
prvom rade sú to cookies nevyhnutné pre fungovanie a analýzu webu
(uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom siete
elektronických komunikácií, s použitím týchto cookies nie je možné
vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné
aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého
typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto
prípade 3 roky.
2. Na účely re-marketingu môžu byť cookies odovzdávané iným spracovateľom len
v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou
maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobraniu súhlasu s reklamnými cookies, nie je
technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovávateľa ihneď odstrániť. K
odstráneniu cookies u spracovávateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej
doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie remarketingových aktivít
spracovávateľom je zmazanie cookies z prehliadača.
3. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov
III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
1. Ak Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s
Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné
údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či
produktu Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže
alebo anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné
údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je
zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov
nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému
spracovaniu Osobných údajov.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám,
a to na nasledujúce účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie
tovaru (ide o dopravné spoločnosti, prípadne o podnikajúce fyzické osoby),
zasielanie obchodných oznámení (ide o subjekty zabezpečujúce tvorbu
obchodných oznámení a ich rozosielanie, tvorbu marketingových kampaní a
pod.), hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory (ide o
spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľovi dodávajú systém, prostredníctvom ktorého
Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky svojich zákazníkov), vybavovanie
reklamácií (ide o spoločnosti poskytujúce služby autorizovaného servisu,
prípadne o podnikajúce fyzické osoby a pod.), registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe
neautomatizovaným spôsobom
IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním
1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na výmaz poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
f) Právo na prenos osobných údajov na iného správcu
g) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
2. Účastník môže svoje práva podľa odstavca 1 tohto článku uplatniť žiadosťou na
adrese athea@athea.sk
3. Práva podľa ods. 1 tohoto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a
na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii a iii písm. c)
čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1 čl. IV.
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva
spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi, predovšetkým v prípade, že sú Osobné údaje nepresné s ohľadom
na účel ich spracovania, môže:
• požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu
athea@athea.sk
• vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným
na adresu athea@athea.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil
odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, opravením,
doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o
námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. V prípade, že
Prevádzkovateľ nevyhovie námietke, má Účastník právo obrátiť sa
priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie
nevylučuje oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojim podnetom na
Úrad pre ochranu osobných údaje priamo.
5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný
odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné výhradne
prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na
adresu sídla spoločnosti. Ako súčasť žiadosti je nevyhnutné uviesť e-mailovú
adresu, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail za účelom potvrdenia
totožnosti žiadateľa
7. Ak Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., odstavec 1, má Prevádzkovateľ
právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným
údajom tak musí byť odoslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť
podaná inou formou či z inej emailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo
požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V
prípade, že žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania
overovacieho e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV.,
odstavec 1 prijatá. Prevádzkovateľ si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje
právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr.
prostredníctvom úradne overeného podpisu či prostredníctvom dátovej schránky
(taká situácia môže nastať v prípade, kedy má prevádzkovateľ dôvod sa
domnievať, že o prístup k osobným údajom nežiada subjekt údajov a mohlo by
tak dôjsť k úniku osobných údajov.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a bezdôvodnej žiadosti o
poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný
poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných
údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to,
odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. Riešenie prípadných sporov vzniknutých v
súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom
prislúcha slovenským súdom
2. Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 11. 2. 2019.