Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 
spoločnosti Athea s.r.o.


 

Článok I. 
Základné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú základné obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Athea,s.r.o. (ďalej len "predávajúci") v oblasti maloobchodného predaja baristických potrieb, kávovarov a príslušenstva k nim.
2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom kupujúci zadaním alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí.
3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, objednávkou alebo kúpnou zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji.
4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, objednávkou alebo kúpnou zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Článok II.
Vymedzenie niektorých pojmov

 

1. "Kupujúcim" sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie fyzická alebo právnická osoba - spotrebiteľ, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
2. "Kupujúcim" sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy ďalej rozumie fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (takáto osoba nie je spotrebiteľ), ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.
3. "Predávajúcim" sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie právnická osoba, obchodná spoločnosť:
Obchodné meno: Athea, s.r.o. 
Sídlo: Šenkvická 14N, 902 01 Pezinok
IČO: 34 152 369
IČDPH: SK2020203229 
Zapísaná: V obchodnom registri okresného súdu BA I, vložka 13512/B
Zast.: Ing. Peter Šiška , konateľ

4. "Kúpnou zmluvou" sa na účely týchto VOP, objednávky a kúpnej zmluvy rozumie záväzkový právny vzťah, ktorý vzniká zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúceho a následným potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky predávajúcim.

 

Článok III.
Objednávka tovaru

 

1. Objednávka je návrh kupujúceho na kúpu bližšie špecifikovaného tovaru, ktorá je kupujúcim zadaná alebo odoslaná jedným z nasledujúcich spôsobov:
• prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.athea.sk
• prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu athea@athea.sk
• osobne
• faxom 
• telefonicky
2. Kupujúci má pred zadaním alebo odoslaním objednávky možnosť oboznámiť sa s cenou jednotlivých častí tovaru ako aj s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a ostatnými poplatkami najmä súvisiacimi s dodaním tovaru.
3. Kupujúci má pred zadaním alebo odoslaním objednávky možnosť oboznámiť sa s VOP a reklamačným poriadkom, pričom zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP a reklamačným poriadkom oboznámil, a že s nimi súhlasí.
4. Potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky, ktorá nevytvára pochybnosti o špecifikácii objednávaného tovaru, jeho cene, množstve alebo iných požadovaných vlastností vrátane spôsobu a termínu doručenia, predávajúci potvrdzuje jej prijatie a záväznosť pre obe strany.
5. Potvrdením zadanej alebo odoslanej objednávky vzniká kúpna zmluva, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný za objednaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

 

Článok IV.
Storno objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 
2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku, ktorý bolo potrebné na želanie zákazníka zaobstarať mimo skladových zásob predávajúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 
3. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch, že:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, kupujúci nie je dostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.)
• objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
5. V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá oprávňuje predávajúceho stornovať objednávku kupujúceho, predávajúci bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 kalendárnych dní. 

 

Článok V.
Dodacie podmienky

 

1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia, pričom o tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu upozorní.
2. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. 
3. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. 
4. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, pričom zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta, a pod.) predávajúci v záručnom liste nevyplní dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci tovar prevezme. 
5. V prípade ak je dodaný tovar v poriadku doručený a zásielka nie je poškodená, kupujúci si vyplní dátum predaja, zodpovedajúci dátumu predaja uvedeného na účtovnom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na účtovnom doklade nebude prípadná reklamácia kupujúceho uznaná.
6. Ceny prepravy súvisiace s dodaním tovaru sa riadia podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa a zodpovedajú cene uvedenej v potvrdenej objednávke tovaru.
7. Predávajúci zabezpečuje dodávku objednaného tovaru na celom území Slovenskej a Českej republiky.

 

Článok VI.
Platobné podmienky

 

1. Kupujúci je povinný za objednaný a riadne dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu jednou z nasledovných foriem úhrady:
a) platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajnom mieste
b) platbou vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho
c) platbou na dobierku k rukám prepravcu pri doručení objednaného tovaru
d) úhradou vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní od jej doručenia spolu s tovarom kupujúcemu

 

 

Článok VII.
Úrok z omeškania a zmluvná pokuta

 

 

1. Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou ceny alebo jej časti za riadne dodaný tovar povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z celkovej neuhradenej ceny za dodaný tovar, za každý deň omeškania s úhradou.
2. Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou ceny alebo jej časti za riadne dodaný tovar, ktoré presiahne viac ako 7 dní, povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za dodaný tovar, za každý deň omeškania s úhradou.

 

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 (slovom: sedem) pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.
2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy len v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, pričom za podstatné porušenie kúpnej zmluvy sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru, ktoré je dlhšie ako 15 dní.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci dodržať nasledovné podmienky, inak je odstúpenie od zmluvy neplatné:
a) kupujúci musí predávajúcemu oznámiť odstúpenie od zmluvy písomne, telefonicky, faxom, osobne alebo emailom, pričom uvedie číslo objednávky, dátum objednávky a informácie potrebné k vráteniu kúpnej ceny, a zároveň
b) dodaný tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu späť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť poškodený a musí byť opatrený všetkými dokladmi alebo príslušenstvom, ktoré boli k tovaru priložené (záručný list, návod a pod.)
4. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu za vrátený tovaru v lehote 15 dní odo dňa spätného prevzatia tovaru, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v čl. VIII. ods. 3 týchto VOP.

 

 

Článok IX.
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka na tovar

 

 

1. Zodpovednosť za vady dodaného tovaru a záruka na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho, s ktorým sa má kupujúci možnosť oboznámiť pred zadaním alebo odoslaním objednávky, alebo kedykoľvek na internetovej stránke predávajúceho alebo v prevádzkových o priestoroch predávajúceho.
2. Zadaním alebo odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí. 

 

Článok X.
Overené zákazníkmi

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 

 

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
 
1. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a používaním informácií o jeho osobe a jeho nákupoch na účely plnenia zmluvy a vedenia internej evidencie predávajúceho. 
2. Registráciou kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
3. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.09.2021, pričom predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť. 

V Pezinku, dňa 01.09.2021